BETINGELSER

Oppdraget utføres i henhold til kontraktbetingelsene/oppdragsbekreftelsen. Oppdragsgivers eventuelle standardbetingelser skal ikke gjelde med mindre annet er skriftlig akseptert av Unilon AS. Oppdragsgiver og Unilon AS har avtalt at oppdraget skal faktureres som beskrevet i tilbudet/oppdragsbekreftelsen.

 

GENERELLE KONTRAKTSBETINGELSER FOR INTERIØRARKITEKTBISTAND VIA UNILON AS

Sist oppdatert 15.03.22

 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1. Generelt     

Disse betingelser (Oppdragsavtalen) regulerer kontraktsforholdet mellom oppdragsgiver og Unilon AS i forbindelse med oppdraget nærmere beskrevet i oppdragsbekreftelsen eller oversendt tilbudet eller valgt fastpris interiørpakke fra nettsiden www.unilon.no.

Med oppdragsavtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag (oppdragsbekreftelsen). Inneholder oppdragsavtalen bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, og de spesielt utarbeidete bilagene foran denne generelle avtaleteksten.

1.2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter.

Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget. De skal uten ugrunnet opphold underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget.

1.3. Partene og deres representanter.   

Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Utskifting av representanten skal varsles snarest.

Representantene har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår oppdragsavtalen, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold.

1.4. Underleverandører og anbefalinger             

Unilon AS har rett til å la underleverandører med nødvendige kvalifikasjoner utføre deler av oppdraget. Unilon AS svarer kun for sine interiørarkitekter/designere som representerer Unilon AS og de underleverandører/medhjelpere som Unilon AS selv har engasjert for å gjennomføre oppdraget etter oppdragsavtalen. Unilon AS er ikke ansvarlig for eventuelle anbefalinger av bidragsytere (arkitekt, håndverkere osv.) til oppdragsgiveren som ikke Unilon AS selv engasjerer. 

1.5. Varsling      

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter oppdragsavtalen, skal sendes til partenes representanter per e-post. 

1.6. Prosjektmateriale   

Oppdragsgiveren har rett til å bruke materiale utarbeidet av Unilon AS til gjennomføring av prosjektet som oppdraget er knyttet til, og har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som Unilon AS utarbeider i henhold til oppdragsavtalen.  Eiendomsretten til materialet utarbeidet av Unilon AS under oppdraget blir oppdragsgiverens eiendom når vederlaget i sin helhet er betalt.

Unilon AS beholder alle rettigheter til sine ideer og det materialet Unilon AS har utarbeidet under oppdraget.  Unilon AS kan benytte oppdraget i markedsføringssammenheng, men ikke på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren. Partene skal for øvrig behandle prosjektmateriale på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. Prosjektmaterialer kan ikke selges eller på annen måte videredistribueres til utenforstående.

Designhåndbok er et veiledende hjelpemiddel. Beskrivende produkter eller lignende. Håndboken er ikke å forstå som en detaljprosjekteringshåndbok. Tegninger som utarbeides er ikke byggetegninger, dette må selv håndverker utarbeide. Vegger og produkter som skal bygges eller lages må alltid kontrollmåles på stedet før noe bestilles.

 1. UNILON AS SINE PLIKTER

2.1 Unilon AS har sedvanlig interiørarkitektforsikring. Interiørarkitekts ansvar er begrenset jf. klausul 6.

Unilon AS har ikke ansvarsrett, og påtar seg ikke ansvar som arkitekt, ingeniør eller andre yrkesgrupper. Oppdragsgiver har derfor selv ansvaret for å ha ansvarlig søker dersom det er behov for dette, samt undersøke samtlige krav vedrørende eget tiltak. 

2.2 Oppdragets utførelse           

Unilon AS skal dra omsorg for oppdragsgiverens interesser og utføre oppdraget i samsvar med oppdragsavtalen og god faglig bransjestandard for interiørarkitekter.

2.3 Samarbeid                  

Unilon AS skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal foreligge. Oppdragsgiveren skal varsle Interiørarkitekt når det oppstår behov for endringer av oppdraget.

2.4 Fremdriftsplan          

Oppdragsgiveren kan kreve at Unilon AS utarbeider en fremdriftsplan for oppdraget. En slik fremdriftsplan skal utarbeides i samarbeid med oppdragsgiveren. (Dette gjøres etter første gjennomgang av behovsmøte). Unilon AS skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i fremdriftsplanen. Unilon AS skal varsle oppdragsgiveren dersom fremdriftsplanen ikke kan holdes. Er fremdriftsplan ikke inntatt i kontrakten, skal Unilon AS påbegynne utførelsen av oppdraget snarest mulig etter at oppdragsavtalen er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd.

2.5 Forsering    

Unilon AS skal i rimelig utstrekning forsere sine arbeider etter pålegg fra oppdragsgiveren. Dersom Unilon AS mener man ikke makter å forsere oppdraget etter oppdragsgiverens ønske, eller at Unilon krever ekstra vederlag for forseringen, skal Unilon uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. 

 1. OPPDRAGSGIVERS PLIKTER

3.1 Oppdragsgiverens medvirkning                     

Oppdragsgiveren skal medvirke til Unilon AS sin gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt, og for øvrig slik lojal opptreden tilsier. Medvirkningen skal være tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget.

3.2 Opplysningsplikt     

Oppdragsgiveren skal snarest opplyse Unilon AS om forhold som er av betydning for gjennomføringen av oppdraget.

 1. FORSINKELSE

4.1 Generelt      

Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke gjennomføres innenfor de tidsfrister som er inntatt i fremdriftsplanen, og dette skyldes forhold Unilon AS svarer for. Blir hele eller deler av oppdraget forsinket som følge av en handling eller unnlatelse fra oppdragsgivers side, eller tilsvarende fra noen oppdragsgiver svarer for, skal leveringstiden forlenges med den tid som etter saksen omstendighet er rimelig.

4.2 Reaksjon ved forsinkelse     

Unilon AS er erstatningsansvarlig for oppdragsgiverens direkte tap ved forsinkelse som skyldes forhold Unilon AS svarer for. Samlet erstatning for overskridelse av eventuelle delfrister og tidsfrist for fullførelsen av oppdraget skal ikke overstige 20 % av antatt totalt vederlag for oppdraget. Unilon AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art.

Oppdragsgiveren skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av Unilon AS forsinkelse.

4.3 Reklamasjon              

Vil oppdragsgiveren kreve erstatning ved forsinkelse av oppdraget skal han varsle Unilon AS innen rimelig tid, og senest innen 5 arbeidsdager etter at han ble eller burde ha blitt klar over grunnlaget for å reise kravet. 

 1. MANGLER

5.1 Generelt      

Det foreligger en mangel når Interiørarkitekt ikke korrekt har utført oppdraget og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt.

Alle beregninger, mål etc. som Unilon AS foretar/angir er kun veiledende og må kontrolleres av oppdragsgiver. Dersom oppdraget inkluderer forslag til konstruksjonsmessige endringer, må slike konstruksjonsmessige endringsforslag vurderes, beregnes og godkjennes av oppdragsgiver eller fagkyndige engasjert av oppdragsgiver. Unilon AS påtar seg ikke ansvar for dette.

5.2 Reklamasjon              

Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg mangler dersom han ikke skriftlig varsler Unilon AS innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen, og senest innen 5 arbeidsdager etter at han ble eller burde ha blitt klar over forholdet. Dersom oppdragsgiver ikke skriftlig underretter Unilon AS innen de frister som angitt over, mister oppdragsgiver retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.

5.3 Mangels beføyelser               

5.3.1 Retting     

Etter av Unilon AS har mottatt skriftlig reklamasjon fra oppdragsgiver i henhold til punkt 5.2, skal Unilon AS avhjelpe mangelen. Når en mangel foreligger, kan Unilon AS velge mellom å foreta vederlagsfri utbedring av den mangelfulle delen av oppdraget eller foreta vederlagsfri omlevering. Avhjelpende tiltak gjennomføres så snart som mulig, og uansett innen rimelig tid.  Dersom oppdragsgiveren har inngitt reklamasjon, og det viser seg at det ikke foreligger noen mangel som Interiørarkitekt svarer for, har Interiørarkitekt rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført.

5.3.2 Heving     

Dersom utbedring eller omlevering ikke er aktuelt, kan oppdragsgiver enten beholde den mangelfulle oppdraget og kreve prisavslag, eller ved skriftlig meddelelse til Unilon AS heve kjøpet av det mangelfulle oppdraget. Heving kan likevel bare skje dersom det er klart at oppdraget lider av en vesentlig mangel. Ved heving kan oppdragsgiver kreve erstatning for det direkte tap han lider, oppad begrenset til 20 % av vederlaget for oppdraget. Unilon AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art.

 1. ANSVARSBEGRENSNING

Unilon AS totale ansvar for vesentlig forsinkelse og/eller vesentlige mangler under oppdragsavtalen er i alle tilfeller begrenset til 50 % av vederlaget for oppdraget. Interiørarkitekt er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap av noen art. 

 1. VEDERLAG

7.1 Generelt      

Avtalt vederlag for oppdraget er angitt i oppdragsbekreftelsen

7.2 Utgifter       

Unilon AS kan i tillegg til vederlaget kreve refundert utgifter Unilon AS har hatt til:

 1. a) kopiering av tegninger og annet materiale;
 2. b) reise- og oppholdsutgifter;
 3. c) digitalkart og annen dokumentasjon som innhentes; og eventuelle søknader, herunder gebyrer mv.

 Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt.

 1. BETALING OG BETALINGSBETINGELSER

8.1 Generelt      

Unilon AS fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiver. Utlegg og utgifter skal angis særskilt. Unilon AS kan kreve betaling i forkant av oppdraget og etter hvert som oppdraget utføres, men ikke oftere enn en gang i måneden.  Øvrige betalingsbetingelser for oppdraget fremgår i oppdragsbekreftelsen

8.2 Betalingsfrist             

Oppdragsgiveren skal betale senest innen 7 dager etter fakturadato, eller ved prosjektstart.

Det vil bli fakturert finansielt forskudd før oppstart av prosjektet, evt. en faktura underveis og en siste faktura ved levert designhåndbok.

8.3 Sluttfaktura og sluttoppgjør             

Unilon AS skal sende sluttfaktura innen rimelig tid etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle av Unilon AS sine krav. Unilon AS kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide. Øvrige betalingsbetingelser for oppdraget fremgår i oppdragsbekreftelsen

8.4 Betalingsmislighold                               

Ved forsinket betaling kan Interiørarkitekt kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Dersom oppdragsgiveren misligholder sine betalingsforpliktelser, kan Unilon AS nekte å overlevere oppdragsmateriale som ikke er betalt. Ved betalingsmislighold har Unilon AS rett til å stanse arbeidet på oppdraget. Dersom betaling ikke har skjedd innen to måneder fra fakturaens forfall, har Unilon AS rett til å heve oppdragsavtalen ved skriftlig melding til oppdragsgiver. oppdragsgiver skal i tillegg betale erstatning for det tap Unilon AS har lidt som følge av oppdragsgivers mislighold.  

 1. AVBESTILLING

Oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutning om dette er tatt. Unilon AS har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført eller medgått tidsbruk på prosjektet.  Med mindre annet er avtalt kan Unilon AS kreve erstatning for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Unilon AS plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen.

 1. HEVING

Unilon AS har rett til å heve oppdragsavtalen dersom oppdragsgiver vesentlig misligholder sine forpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre.  Likeledes kan en part skriftlig heve oppdragsavtalen dersom den andre parten går konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med oppdragsavtalen. Ved hevning har Unilon AS krav på vederlag for den delen av oppdraget som er utført, eller medgått tid  i henhold til oppdragsavtalen. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å få utlevert og til å bruke.

 1. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Oppdragsavtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved de ordinære domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

 1. BILAG

1) Ordrebekreftelse/oppdragsbeskrivelse

2) Behovsskjema/prosjektgrunnlag og Unilon AS sin arbeidsmetode

 1. ANSVARSRETT

Oppdragsgiver er informert om at Unilon AS ikke har ansvarsrett. Oppdragsgiver har derfor selv ansvaret for å ha ansvarlig søker dersom det er behov for dette, samt undersøke samtlige krav vedrørende eget tiltak.  Oppdragsgiver har ansvar for å kontrollere alle tegninger, herunder mål etc. som utarbeides av Unilon AS. Konstruksjonsmessige endringer må vurderes og beregnes av utførende håndverker. Dette omfattes ikke av oppdraget, og Unilon AS er ikke ansvarlig for dette. Fysiske møbler, belysning, tapeter etc. som er omtalt eller vist i bekrivelser/tegninger fra Unilon AS er ikke inkludert, og må bestilles separat. 

 1. OPPDRAG SOM FAKTURERES ETTER MEDGÅTT TID:

Unilon AS utfører oppdraget etter følgende timepriser: (for privatpersoner) som gjelder med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt

Hverdager mellom kl 09:00 – 17:00      |  NOK  kr 1 400  inkl mva

Hverdager etter kl. 1700                        |  NOK  kr 1 950 inkl  mva

Lørdag og søndag                                  |  NOK  kr 2 500 inkl mva   

Sparring mellom 09:00-17:00                |  NOK  kr 2 500 inkl mva

Sparring etter kl 17 / helg                      |  NOK  kr 3 250 inkl mva

Unilon AS utfører oppdraget etter følgende timepriser: (for næringskunder) som gjelder med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt

Hverdager mellom kl 09:00 – 17:00      |  NOK  kr 1 200  eks mva

Hverdager etter kl. 1700                        |  NOK  kr 1 700  eks mva

Vederlaget faktureres månedlig.  Betalingsbetingelser er 7 dager fra fakturadato.

 1. OPPDRAG SOM UTFØRES ETTER FASTPRIS

Avtalt fastpris for oppdraget er NOK eks. mva. bedrifter og NOK inkl. mva. for privatpersoner. I fastpris forutsettes det at oppdragsgiver har målsatte tegninger som kan brukes som underlag på prosjektet. Om dette ikke finnes vil Unilon AS fakturere medgått tid for oppmåling pr. time etter satsene over med mindre dette er inkludert i fastprispakke. Prosjektledelse er ikke inkludert i fastpris. Dersom prosjektledelse inngår i oppdraget, vil prosjektledelse faktureres etter medgått tid og i henhold til satsene angitt over i (A) eller etter egen avtale. Ved fastpris over NOK 150.000 eks mva gjelder følgende faktureringsrutiner: 50 % faktureres ved igangsettelse av prosjekt og deretter 30 % og resterende beløp ved levering av oppdraget eller senest 3-6 måneder etter signering av oppdragsavtalen.

Kontrakten ansees som godkjent ved godkjent tilbud pr mail

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KJØP AV PRODUKTER AV UNILON AS

 

 1. INNLEDNING
  Ethvert salg av produkter via Unilon omfattes av disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke andre særlige vilkår er skriftlig avtalt.
 2. TILBUD, PRIS ETC.
  Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris, hvor intet annet er avtalt skriftlig. Selgeren forbeholder seg rett til endring av tilbud, priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på våre leverandørers tilbud og de gjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter at selger har mottatt betaling fra kunden.

  03. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
  Alle oppgaver om vekt, dimensjoner, kapasitet, pris og andre data i kataloger, prospekter, sirkulærer, annonser etc. er omtrentlige og bare bindende for Unilon, såfremt en avtale uttrykkelig henviser til slike. Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes kjøperen forblir selgers eiendom dersom ikke annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til uten Unilon samtykke å anvende disse, kopiere, reprodusere, låne ut eller på annen måte bringe materialet videre til tredjemanns kunnskap.

  04. UTVIKLINGSARBEID
  Kjøper har ikke rett til uten at vederlag er betalt direkte eller indirekte å nyttiggjøre seg engineerings- og utviklingsarbeid, tegninger, prøver eller verktøy utført av Unilon sine leverandører.

  05. UTLÅN
  Produkter som er utlånt fra Unilon, vederlagsfritt eller til avtalt pris, må med mindre annet er uttrykkelig avtalt, bare anvendes med produkter levert eller godkjent av Unilon.
  Hvis ikke annet er avtalt, leveres alle utlånte varer tilbake til Unilon sine lokaler

  06. BETALING
  Hvis ikke annet er skriftlig avtalt skal betaling skje iht. til kundens gjeldende betalingsbetingelser. Herav finansielt forskudd ved bestilling. Alle betalinger skjer i NOK hvis ikke annet er angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper mora-rente i henhold til til enhver tid gjeldende satser fra Forskrift om forsinkelsesrentesatsen fastsatt av finansdepartementet.

 3. FORSENDELSE
  Bestilte produkter hentes hos Unilon. Inkognitogt 31, 0256 Oslo innen 3 virkedager etter varslet ankomst. Deretter faktureres lager leie kr 120,- per dag.

Forsendelse som skal sendes / transporteres skjer på kjøpers regning og risiko.

08. RETURBEHANDLING
Retur kan kun skje etter avtale, og da etter følgende retningslinjer:
a. Feilleveringer krediteres med 100% av fakturabeløpet.
b. Retur av normal lagervare hvor feilen ikke skyldes Unilon og retur er godkjent, krediteres med
70% av fakturabeløp.
c. Produkter som ikke lagerføres i Norge, eller er spesielt sammensatt eller produsert for kunden tas ikke i retur.
d. All retur, unntatt i pkt. 08a skjer for kjøpers regning og risiko.

09. ANSVAR
Unilon er uten ansvar hvis levering hindres pga. arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger av krafttilførsel eller forsinkelse av leveranser fra underleverandør som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt, eller andre overnaturlige hendelser (Force majeure).
I slike tilfeller har kjøperen ikke rett til å nekte å motta forsinket levering i det leveringstiden ansees forlenget så lenge som hindringen varte. Unilon er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tap som prisdifferanser, erstatning til tredjemann, skade på person eller eiendom, selv om skade skyldes defekt ved produkt levert av Unilon.
Unilon er ikke ansvarlig som følge av skade for det tilfelle at varenes fremstilling, salg eller bruk innebærer et patent eller varemerke inngrep.

10. SIKKERHET
Selger forbeholder rett til å kreve sikkerhet for ordrens størrelse eller fakturabeløpet, og slik sikkerhet kan kreves etter at bestillingen er akseptert. Leverte produkter forblir
Unilon sin eiendom inntil de er betalt til fulle.

 1. REKLAMASJON
  Reklamasjon over feil eller mangler ved de leverte varer må fremstilles straks manglene er oppdaget og senest inne 8 dager etter levering. Selger forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny. Mangelfull vare skal returneres om selger ønsker dette.

Retur av varer skal alltid avtales særskilt.

Kontrakten ansees som godkjent ved godkjent tilbud pr mail