OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVEM ER UNILON?

Unilon er et innovativt interiørarkitektfirma som jobber for bedrifter, private og det offentlige. Vår visjon er å gjøre profesjonell interiørarkitektur tilgjengelig for alle gjennom prosjekter, kurs, foredrag og artikler.

Siden starten i 2015 har Unilon vært kjent for å utfordre bransjen med nyvinninger som fastprispakker, egne designhåndbøker, online interiørdesign og nye måter å tenke miljø på.

 

HVA JOBBER UNILON MED?

I Unilon jobber vi tverrfaglig og utvikler konsepter basert på bedrifters merkevare og verdier. Flere av våre ansatte relevante tilleggsutdannelser innen kunstfag, markedsføring, økonomi og illustrasjon ved siden av å være interiørarkitekter. Vi er en Miljøfyrtårnbedrift og arbeider etter prinsipper for bærekraft. 

 

HVORFOR SKAL JEG VELGE UNILON?

Unilon er spesialister på å finne gode løsninger innenfor arealdisponering, planløsning og det visuelle uttrykket. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere og har stor respekt for budsjetter og sluttresultat. 
Gjennom mange års erfaring så har vi opparbeidet oss et stort nettverk og kontaktpersoner, som gjør at vi enkelt kan anbefale leverandører og samarbeidspartnere på ditt prosjekt.

Unilon samarbeider med flere dyktige håndverkere hvor de ser verdien i å ha interiørarkitekter med på laget for å optimalisere prosjektet.
Unilon designer og planlegger, så står de for det gode håndverket og får jobben og prosjektet på plass.
 

1 – Ta kontakt

Om du har bestemt deg for en interiørpakke eller ønsker å snakke med oss før du velger hva slags interiørpakke du skal gå for, så er det bare å kontakte oss på mail, tlf eller via kontaktskjema.

 

2 – Oppdragsbekreftelse

Når du har landet på den interiørpakken du ønsker, så sender vi deg oppdragsbekreftelse. Du vil også da få tilsendt mer informasjon om prosessen og fremdriften på interiørarkitektbistanden.
Og herfra vil vi sørge for at du er i gode hender helt til du er i mål med interiørpakken som er blitt bestilt.


 

Her er forklaringen på forskjellige ord, uttrykk og forkortelser som du kan komme over:

 • IARK – interiørarkitekt
 • ARK – Arkitekt
 • LARK – Landskapsarkitekt
 • Sparring – Idè- og tankeutveksling
 • Plantegning – Tegning av område sett ovenfra
 • Snitt – Kutt gjennom møbel, bygg og/eller terreng
 • Oppriss – Vegg/Objekt sett forfra
 • Målestokk 1:100 – Betyr 1cm er 100cm i den virkelige verden
 • BRA – Bruksareal, arealet innenfor ytterveggene (har man skråtak har man BRA frem til 1,9m høyde + 60cm ut i skråen)
 • BYA – Bebygd areal, arealet som bygningen opptar av terrenget/byggets fotavtrykk 
 • P-ROM – Primærrom, de rommene som brukes til opphold
 • Grunnflate – Målene på ytterkant av grunnmur/støpt plate 
 • Gesimshøyde – Møtepunktet mellom tak og yttervegg
 • Mønehøyde – Høyeste punktet på et hus
 • Saltak – Yttertak med fall på to sider
 • Pulttak – Yttertak med fall på en side
 • Valmtak – Yttertak med fall på fire sider
 • Brystningshøyde – Høyde fra gulv og opp til veggåpning til vindu
 • Vindushøyde/Dørhøyde – Høyde inne i veggåpningen til vinduet/døren
 • Vindusbredde/Dørbredde – Bredden av veggåpningen til vinduet/døren
 • U-verdi – Varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien(alt mellom inn og ute: yttervegger, dører, vinduer, tak og gulv på grunn) for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne

Innholdet i din designpakke vilkomme under de ulike designpakkene, velg den pakken som passer best for deg og ditt prosjekt. Ta gjerne kontakt hvis du trenger litt hjelp til å finne din optimale pakke. Vi har også mulighet til å bistå deg på timer.

Våre pakker passer for mange, men ikke for alle. I en del tilfeller passer det bedre å jobbe på timer. Dersom du i ditt prosjekt har behov for mye detaljering og tett oppfølgning på før og under byggeperioden, er det lurt om vi tar en prat for å finne ut om vi har kapasitet. På større næringsprosjekter anbefaler vi alltid vår deltagelse på byggmøter.
Som hovedregel har vi oppstartsmøte med entreprenør på større privatprosjekter for å sette dem inn i designhåndboken deretter håndterer entreprenørens prosjektleder/byggleder byggmøtene. 

Vi kommer gjerne på befaring uten at dere har valgt hvilken designpakke dere ønsker å gå for. Da betaler du for tiden vi bruker. Se våre timepriser under «Privat bolig» 
Ta kontakt med oss for å booke befaringsmøte.

Ønsker du bare å bli litt bedre kjent med oss før du velger oss som din interiørarkitekt, er du hjertelig velkommen til oss på kontoret for en prat.
Ta kontakt med oss for å booke «Bli kjent møte» (Kostnadsfritt)

I de fleste designpakkene lages det designhåndbok hvor alt er samlet. Den leveres digitalt og blir trykket opp til dere.

Her finner du alle tegninger, oversikt over farger og materialer, glansgrader på maling, belysningsplan, samt oversikt over møbler, tekstiler og evt andre produkter som er blitt besluttet.
I tillegg vil tegningene bli sendt og printet i riktig målestokk.

Vær oppmerksom på at det er ulikt innhold i de ulike pakkene og hva du mottar. Under «Privat bolig» finner du innholdet i den pakken som passer for deg og ditt prosjekt. 

Mange lurer på hva forskjellen er mellom en interiørarkitekt og en interiørdesigner. En enkel forklaring får du om du fjerner interiør fra begge ordene – arkitekt vs. designer.

Interiørarkitektur omhandler f. eks på hvor kjøkkenet ligger i boligen og hvordan det er planløst, mens interiørdesign går på hvilken farger og materialer det skal være.

Som regel besitter en interiørarkitekt med tyngre kompetanse og lengre utdanning. De tar gjerne tak i det arkitektoniske ved et bygg og har spesialutdannelse innenfor planløsning, mens en interiørdesigner har kunnskap om det estetiske. Estetikk er selvsagt en viktig del av ethvert prosjekt, men om ikke planløsningen er funksjonell og det arkitektoniske i bygget ikke fungerer optimalt hjelper det lite med nye farger og møbler. 

 

Ved å bruke Unilon får du en interiørarkitekt som

 • jobber profesjonelt med innvendig arkitektur – med forståelse for bruk og opplevelse av rom
 • utformer konsepter utfra et profesjonelt ståsted som skal representere kundens identitet, ønsker og behov
 • bidrar med teknisk kunnskap for å sikre funksjonelle, estetiske og holdbare løsninger
 • stiller riktige spørsmål til riktig tid basert på faglig innsikt og prosesskunnskap
 • er et bindeledd og formidler mellom bruker og byggeprosess
 • er kundens uavhengige rådgiver

Interiørarkitekter er utdannet til å sette seg inn i og forstår sluttbrukers behov og ønsker. I tillegg har interiørarkitekten kunnskap og bred erfaring i å vurdere fargebruk og hvilke innvendige materialer som fremstår som riktigst i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen.

Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer.

Dette vil si at ved å bruke en interiørarkitekt vil du oppnå:

 • Arealeffektivisering 
  Arealbruk bestemmes ut fra studier av brukerbehov som er avhengig av alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi. I denne fasen legges grunnlaget for byggets universelle utforming, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom mennesker, trivselsfaktorer som tilhørighet og arbeidsglede – i tillegg til miljøhensyn og energiøkonomisering. Det å benytte en interiørarkitekt skal i tillegg til å gi kvalitetssikring av innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver.
 • Færre feil 
  Kompleksiteten i dagens bygg øker mulighetene for kostbare feil. Prosjekteringsgrupper bygges opp med tverrfaglig spesialistkompetanse for at flest mulige behov skal ivaretas på et tidlig stadium og derved unngå feil. Interiørarkitekten har en viktig plass i denne gruppen. Interiør er ikke noe man kan velge til slutt, men er en del av den totale løsningen
 • Innenfra og ut 
  Et interiør består av både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Interiørarkitektens rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden. Interiørarkitekten skaper lønnsomme og brukerorienterte løsninger innen bolig, helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Rollen er å bidra til å tenke innenfra og ut.
 •  Omgivelsenes betydning for helse og trivsel
  Forskning viser at omgivelsene betyr mye, blant annet for å bli frisk på sykehus, for trivsel og yteevne på skoler, arbeidsplasser osv. Gode rom skapes gjennom bruk av lys, farger, kontraster, materialer, rommets geometri osv. Interiørarkitekten er utdannet til å løse disse oppgavene ut fra den menneskelige målestokk/ antropometri, og arbeider innefra og ut.  
 • Universell utforming
  Interiørarkitekten er den faggruppen som har jobbet lengst med universell utforming – tilrettelegging i forhold til gode opplevelser og tilgjengelighet for alle. Brukerbehov har alltid stått sentralt i utdanningen og utøvelsen av faget.
 • Miljø/bærekraftig utvikling
  Et sentralt tema innen byggfaget er energisparing og miljø som av interiørarkitekten forvaltes gjennom kunnskap om materialer, belysning, gjenbruk og varige løsninger. 
 • Rehabilitering
  Interiørarkitekter respekterer byggets historie og bringer inn dagens behov. Hvis det er slik at 80 prosent av dagens bygningsmasse er stipulert til også å bli benyttet i 2050, kan interiørarkitektene bidra til å realisere prosjekter som ivaretar vår bygningsarv samtidig som man tilrettelegger for ny bruk og tilgjengelighet for alle. NIL har medlemmer som besitter høy faglig kompetanse innen bygningsvern, restaurering og rehabilitering. Deler av restaureringen av slottet, restaurering av Universitetets Urbygning, finansministerens kontor, NVE-bygget, Hydrobygget  osv. er utført i samarbeid med våre medlemmer. Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg. Det må også tilstrebes varige estetisk utrykk, holdbare prosjekt som ikke bare er preget av tidens impulser og moderne tendenser, men kjennetegnet av formkvaliteter og materialbruk som varer gjennom flere generasjoner.
 • Teknologiutvikling
  Teknologiutviklingen setter store krav til utforming av løsninger og endrer seg kontinuerlig. Interiørarkitekten forstår teknologi og menneskene som bruker den, og kan implementere denne kunnskapen i en fysisk helhetlig estetisk, funksjonell og miljøriktig setting.  Interiørarkitektens kompetanse utnyttes optimalt når oppdraget starter i programmeringsfasen hvor behovsanalysen foretas.

Vi i Unilon strekker oss langt for å imøtekomme kundens ønsker og behov, og vårt felles mål er å skape det optimale interiøret dere har drømt om. I Unilon arbeider både høyt utdannede interiørarkitekter (inntil 5 års master utdannelse) og designere med lang erfaring for hvordan man kan skape den rette stilen og stemningen i ditt prosjekt.
Vi har også identitetsdesignere og grafisk designere for deg som har en bedrift med litt større ambisjoner. 

For å være sikker på at vi er på riktig vei avholder vi alltid skissemøter underveis. Her får du forelagt våre tanker og ideer i henhold til dine ønsker og behov på et tidlig stadiet. Du godkjenner alle forslagene før vi ferdigstiller prosjektet.

Innen 30 dager etter tilsendt prosjekt kan du kontakte oss for mindre endringer dersom det skulle være elementer du ikke er helt fornøyd med.

I våre designhåndbøker er det beskrevet hvem som leverer hvilket produkt. Produkter som for eksempel gardiner, innvendig solblending, tepper og spesialmøbler kan ofte kjøpes gjennom oss.

Vi har fremforhandlet en del gode rabatter for deg i vårt Unilonkortet.
(Se under «Om oss/Unilonkortet | rabatter»)

Unilonkortet retter seg utelukkende mot produkter/tjenester som er relevante for våre privat- og bedriftskunder. Her kan du oppnå til dels store rabatter gjennom vårt nettverk, som vi splitter med deg.

For å være sikker på at vi er på riktig vei avholder vi alltid skissemøter underveis, dette for at du kan komme med tilbakemeldinger om hva du liker og evt ikke liker. Her får du forelagt våre tanker og ideer i henhold til dine ønsker og behov, dette skjer i den «kreative fasen» av prosjektet. Du godkjenner alle forslagene før vi ferdigstiller prosjektet. 

Pakkepriser refunderes ikke, men innen 30 dager etter tilsendt prosjekt kan du kontakte oss for mindre endringer dersom det skulle være elementer du ikke er helt fornøyd med.

Dette inngår i vår fornøydhetsgaranti og gjøres uten ekstra kostnad for deg.

Vi har selvfølgelig gavekort
Du bestemmer selv om du ønsker å gi bort interiørarkitektbistand på en interiørpakke eller på et bestemt beløp. Dette er en flott bryllupsgave, «babyshower» eller innflytningsgave. 

Vi gjør prosjekter over hele landet, og vi har jobbet digitalt siden 2015 og vi har muligheten til å hjelpe deg med ditt prosjekt uansett om du er i Oslo eller Finnmark.

Unilon-kontoret ligger i Oslo sentrum. 

I tillegg har vi avdeling på Romerike og i Vestfold/Holmestrand. 

Uansett hvor du bor finnes det alltid en løsning, som vi finner ut av sammen. 

Dersom du har målsatte tegninger fra arkitekt, megler eller interiørarkitekt er jobben gjort allerede. Du bør imidlertid gjøre kontrollmål på utvalgte steder for å sjekke at målene stemmer med realiteten. Er tegningene gamle kan endringer ha skjedd.

Vi gjør det enkelt for deg å måle opp rommet med hjelp av vår måle- og fotoguide, denne sender vi ved behov.
Bruk god tid på oppmålingen og det lønner det seg å være to til å måle opp.

Noen vil gjerne bruke apper som Magic Plan eller Room Scan. Vår erfaring er at du løser oppgaven godt med å bruke enten lasermåler, tommestokk eller uttrekkbar metall målebånd. Husk å dobbeltsjekke alle dine målinger.

Måltaking og foto guide

Du kan ombestemme deg og kansellere bestillingen frem til vi har påbegynt prosjektet. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi er her for deg!

E-post: post@unilon.no 

Telefon: +47 21 42 09 99  | + 47 930 09 930 

Sosialsone i kantine, veggdekor, grønnsofa og spreke stoler