Designbad uansett størrelse

Planlegg det dyreste rommet i huset!

 

Ønsker du å oppgradere badet, men usikker på hvor du skal begynne?

Flere og flere blir oppmerksom på verdien i å benytte seg av en interiørarkitekt ved fornyelse av baderommet. Dette er et kostbart rom og krever god planlegging og godt design for at det skal bli et godt resultat som varer over tid. Håndverkerne setter stor pris på prosjekter som allerede er gjennomtenkt, planlagt og designet, slik at de kan fokusere på sitt arbeid. Med vår baderomspakke har du underlaget for å motta riktig pris fra de ulike aktørene som er involvert i baderoms-prosjektet. Nå kan du sammenligne «epler mot epler».

Baderomspakkens innhold

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE  All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 

 

KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. 
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Hva koster det å få designet og planlagt baderommet?

Badets størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 2,5 m2               |     14 800,-

2,5 – 4 m2               |     18 000,-

4 – 8 m2                  |     25 500,-

8 – 12 m2                |     33 500,-

13 – 16 m2              |     52 000,-

16 – 29 m2              |     63 000,-

 

Vi hjelper deg til å komme godt i havn med det grunnleggende før oppussingen igangsettes. 

 

Over ser du eksempler på våre prispakker til baderom, hvor vi hjelper deg med alt fra planløsning til fug. Håndverkere og produkter kommer i tillegg, men med en god plan skal det meste gå på skinner til du er i mål! 

Her er forklaringen på forskjellige ord, uttrykk og forkortelser som du kan komme over på baderom:

 • Våtrom – Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

 • Våtromssoner – Soner inne på våtrom kommer man oftest over når man skal ha inn belysning/el. Ved installasjon av belysning i baderom, er det viktig å kjenne reglene for områdeinndeling (NEK 400-7-701:2006). Baderommet er delt inn i forskjellige ”soner” ut fra hvor vann er plassert. Det stilles ulike krav til konstruksjon og plassering av elektrisk utstyr i de forskjellige sonene. Denne inndelingen er laget for å forhindre at personer kommer i berøring med spenningsførende deler og at skadelig vanninntrengning oppstår. Ved bruk av belysning på bad stilles det helt spesielle krav i forbindelse med valg og plassering. Dette er begrunnet ut fra sikkerhetsmessige årsaker så vel som funksjonalitet.

 • IP-grad – IP-grad (kapslingsgrad/tetningsgrad) på det elektriske utstyret som monteres i de forskjellige områdene. I forhold til sikkerhetsmessige regler og forskrifter, er det viktig at anvisninger som er gitt for montering av utstyr følges. Montering av elektrisk utstyr skal utføres av autorisert installatør. Beskyttelsesgraden (IP-grad) er gitt av to tall (x og y), der X beskriver beskyttelsen mot inntrengning av faste gjenstander som f.eks en finger eller skrutrekker, og Y beskriver utstyrets beskyttelse mot vann/fuktighet. X kan også inneholde en tilleggsbokstav når den faktiske beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som er angitt av det første tallet. Dersom høyde fra gulvet til lampen er over 225 cm er det ingen særskilte krav og alle lamper kan derfor benyttes. Vi vil allikevel anbefale lamper som er definert med IP-grad, ettersom dette også gjør lampen enklere å rengjøre. Husk også at lamper som er laget for baderom generelt er bedre egnet med tanke på lysfordeling og at fuktighet ikke blir liggende i lampen. Har du godt avtrekk på badet og ikke benytter tørketrommel i samme rom, er selvsagt lampens design og plassering det viktigste å ta hensyn til. Konsulter gjerne din elektriker før du kjøper lampe.

  Tabell med beskrivelse av de forskjellige IP-gradene finner du her, og se bilde av soneinndeling her. 

  Sone 0 – Krav: IPx7 – Denne sonen gjelder den innvendige delen av et badekar eller et dusjkar. 
  Sone 1 – Krav: IP44 – Denne sonen er begrenset av høyde 225 cm over gulvnivå og omfavner selve badekaret eller dusjkaret. For lavvolt må driver/transformator ligge over tak eller utenfor sonene (i tidligere sone 3).
  Sone 2 – Krav: IP44 – Denne sonen er begrenset av høyde 225 cm over gulvnivå og omfavner området fra Sone 1 og 60 cm utenfor. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt). For lavvolt må driver/transformator ligge over tak eller utenfor sonene (i tidligere sone 3).
  Øvrige områder (tidligere Sone 3) – Denne sonen er definert som resten av baderommet som ikke omfattes av sone 0, 1 og 2. Alt belysningsutstyr er tillatt, men vi anbefaler minimum IP20.

  I våtrom/bad som er under 4kvm defineres alle vegger som våtsoner (sone 1 eller sone 2) 

 • Vann og avløp – Dette refereres til hvor vi finner vannrør og avløpsrør. 

 • Soil – Soilrør er avløpsrør i støpejern eller plast som fører kloakk- (WC) og gråvann (avløpsvann fra vask, dusj og så videre) ut fra boligen og bygget.  

 • Membran – Membran er et vanntett sjikt av ett eller flere lag, kombinert med primer, som hindrer vannet å trenge inn i konstruksjonen.

 • Våtromsplater/Baderomsplater – Våtromsplater eller baderomsplater gjør at du kan pusse opp badet vesentlig billigere enn med tradisjonelle metoder. Baderomsplatene kommer ferdig med membran og kan festes direkte på stenderverket slik at du sparer både tid og penger når du skal pusse opp badet.

 • Våtromsmaling – Dette er en type maling som tåler vannsprut og høy fuktighet. Våtromsmaling kan være et godt alternativ til fliser eller panel på badet, og er et system som holder en overflate vanntett. Dette kan brukes både i taket og på veggen, og også i dusjsonen hvis man benytter det på riktig måte. Dette krever en annen oppbygging og grunning av veggen i forkant. Et bad er delt inn i våte soner og tørre soner. Våtromsmaling kan brukes i begge disse, forutsatt at det underliggende arbeidet er gjort forskriftsmessig med tanke på våtromsplater/våtromsgips og membran. 

 • Fall i gulv – Fall i gulv betyr av gulvet heller mot en retning, på bad og våtrom skal det alltid være fall i gulv mot sluk.

 • Sluk – Et sluk er den synlige delen av et avløp i et større vannavtakssystem. Sluket er ofte i metall, med en sil som skal hindre innhold som kan tette opp rørene videre.

Interiørarkitekter er utdannet til å sette seg inn i og forstår sluttbrukers behov og ønsker. I tillegg har interiørarkitekten kunnskap og bred erfaring i å vurdere fargebruk og hvilke innvendige materialer som fremstår som riktigst i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen.

Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer.

Dette vil si at ved å bruke en interiørarkitekt vil du oppnå:

 • Arealeffektivisering 
  Arealbruk bestemmes ut fra studier av brukerbehov som er avhengig av alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi. I denne fasen legges grunnlaget for byggets universelle utforming, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom mennesker, trivselsfaktorer som tilhørighet og arbeidsglede – i tillegg til miljøhensyn og energiøkonomisering. Det å benytte en interiørarkitekt skal i tillegg til å gi kvalitetssikring av innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver.
 • Færre feil 
  Kompleksiteten i dagens bygg øker mulighetene for kostbare feil. Prosjekteringsgrupper bygges opp med tverrfaglig spesialistkompetanse for at flest mulige behov skal ivaretas på et tidlig stadium og derved unngå feil. Interiørarkitekten har en viktig plass i denne gruppen. Interiør er ikke noe man kan velge til slutt, men er en del av den totale løsningen
 • Innenfra og ut 
  Et interiør består av både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Interiørarkitektens rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden. Interiørarkitekten skaper lønnsomme og brukerorienterte løsninger innen bolig, helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Rollen er å bidra til å tenke innenfra og ut.
 •  Omgivelsenes betydning for helse og trivsel
  Forskning viser at omgivelsene betyr mye, blant annet for å bli frisk på sykehus, for trivsel og yteevne på skoler, arbeidsplasser osv. Gode rom skapes gjennom bruk av lys, farger, kontraster, materialer, rommets geometri osv. Interiørarkitekten er utdannet til å løse disse oppgavene ut fra den menneskelige målestokk/ antropometri, og arbeider innefra og ut.  
 • Universell utforming
  Interiørarkitekten er den faggruppen som har jobbet lengst med universell utforming – tilrettelegging i forhold til gode opplevelser og tilgjengelighet for alle. Brukerbehov har alltid stått sentralt i utdanningen og utøvelsen av faget.
 • Miljø/bærekraftig utvikling
  Et sentralt tema innen byggfaget er energisparing og miljø som av interiørarkitekten forvaltes gjennom kunnskap om materialer, belysning, gjenbruk og varige løsninger. 
 • Rehabilitering
  Interiørarkitekter respekterer byggets historie og bringer inn dagens behov. Hvis det er slik at 80 prosent av dagens bygningsmasse er stipulert til også å bli benyttet i 2050, kan interiørarkitektene bidra til å realisere prosjekter som ivaretar vår bygningsarv samtidig som man tilrettelegger for ny bruk og tilgjengelighet for alle. NIL har medlemmer som besitter høy faglig kompetanse innen bygningsvern, restaurering og rehabilitering. Deler av restaureringen av slottet, restaurering av Universitetets Urbygning, finansministerens kontor, NVE-bygget, Hydrobygget  osv. er utført i samarbeid med våre medlemmer. Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg. Det må også tilstrebes varige estetisk utrykk, holdbare prosjekt som ikke bare er preget av tidens impulser og moderne tendenser, men kjennetegnet av formkvaliteter og materialbruk som varer gjennom flere generasjoner.
 • Teknologiutvikling
  Teknologiutviklingen setter store krav til utforming av løsninger og endrer seg kontinuerlig. Interiørarkitekten forstår teknologi og menneskene som bruker den, og kan implementere denne kunnskapen i en fysisk helhetlig estetisk, funksjonell og miljøriktig setting.  Interiørarkitektens kompetanse utnyttes optimalt når oppdraget starter i programmeringsfasen hvor behovsanalysen foretas.

1 – Ta kontakt

Om du har bestemt deg for en interiørpakke eller ønsker å snakke med oss før du velger hva slags interiørpakke du skal gå for, så er det bare å kontakte oss på mail, tlf eller via kontaktskjema.

 

2 – Oppdragsbekreftelse

Når du har landet på den interiørpakken du ønsker, så sender vi deg oppdragsbekreftelse. Du vil også da få tilsendt mer informasjon om prosessen og fremdriften på interiørarkitektbistanden.
Og herfra vil vi sørge for at du er i gode hender helt til du er i mål med interiørpakken som er blitt bestilt.


 

Vi kommer gjerne på befaring uten at dere har valgt hvilken designpakke dere ønsker å gå for. Da betaler du for tiden vi bruker. Se våre timepriser under «Privat bolig» . Ta kontakt med oss for å booke befaringsmøte.

 

Ønsker du bare å bli litt bedre kjent med oss før du velger oss som din interiørarkitekt, er du hjertelig velkommen til oss på kontoret for en prat. Ta kontakt med oss for å booke «Bli kjent møte» (Kostnadsfritt)

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.